วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หน้าหลัก

บล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ส่วนประกอบของเนื้อหา


จัดทำโดย
นายบรรสิทธิ์ ดีล้อม
ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
เทศบาลนครขอนแก่น