วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หน้าหลัก

บล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนบนเว็บ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ส่วนประกอบของเนื้อหา